35,675 bells
 
 
 
 
 
 
 Goldie
Stephyton 7/12/2008 42 7.45
 Mushroom
Stephyton 2/22/2007 69 6.90
 pink flower!
Stephyton 3/8/2009 18 6.78
 Pac-Man
Stephyton 7/12/2008 34 5.62
 CF Stone Paving
Stephyton 7/19/2009 15 5.60
 Leaf
Stephyton 7/12/2008 34 4.65
Patterns of 6