44,080 bells
 
 
 
 
 
 
 Pokeball pattern!
Koraz 5/22/2009 32 4.47
 Cakey!
Koraz 5/23/2009 37 3.95
 TRF shirt pattern.
Koraz 4/23/2009 -- --
 Rock on TRF.
Koraz 4/25/2009 -- --
Patterns of 4