44,045 bells
 
 
 
 
 
 
 Shy Guy
Kakashi421 8/5/2006 113 5.81
 Samus
Kakashi421 8/6/2006 110 5.94
 Statue Mario
Kakashi421 8/19/2006 108 4.99
 Empire logo
Kakashi421 8/20/2006 99 5.10
 Luigi
Kakashi421 8/6/2006 97 5.97
 Mario
Kakashi421 8/6/2006 95 5.53
 Young Link (anicro)
Kakashi421 8/6/2006 95 5.71
 Team Fire Emblem SSBM icon
Kakashi421 8/19/2006 92 5.15
 Small Blooper
Kakashi421 8/5/2006 91 6.15
 BMW
Kakashi421 8/19/2006 89 4.72
 Blue Koopa Bro
Kakashi421 8/17/2006 89 5.97
 Ganon from A Link to the Past
Kakashi421 8/19/2006 88 6.03
 Metroid
Kakashi421 8/6/2006 87 5.17
 Mario
Kakashi421 8/6/2006 87 6.70
 007
Kakashi421 9/3/2006 86 6.02
 Storm Trooper
Kakashi421 8/19/2006 83 4.83
 Scizor
Kakashi421 9/3/2006 81 5.57
 Red Koopa Bro
Kakashi421 8/17/2006 81 6.14
 Rebel logo
Kakashi421 8/20/2006 76 5.43
 Nayru from Legend of Zelda
Kakashi421 7/3/2008 15 6.80
 Pick me!! Yoshi wants to go!
Kakashi421 7/2/2008 13 7.00
 Karasu howling at the moon
Kakashi421 7/3/2008 12 5.58
 Gold Chao
Kakashi421 7/3/2008 11 6.18
 Jigglypuff
Kakashi421 7/2/2008 11 8.36
 Red Hamtaro
Kakashi421 7/3/2008 11 7.91
Patterns of 36